4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 122-123-124-124-125. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-124-125 İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Metni Etkinlik Cevapları

İSTEKLERİMİZ, İHTİYAÇLARIMIZ


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları

A) İstekleriniz ile ihtiyaçlarınız arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap : İsteklerimizi almazsak ta hayat devam edebilir ama ihtiyaçlarımızı karşılamazsak hayat daha zor bir hal alabilir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları

B) Haberde sözü edilen malzemelerden hareketle insanların temel ihtiyaçları hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Cevap : Daha çok sıcaklardan korunmak için ve gıda yardımında bulunulmuş. Bu tür malzemeler temel ihtiyaçlardır.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları

C) Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla yaptığınız faaliyetlere hangi örnekleri verebilirsiniz?

Cevap : Bayramlarda yaptığımız kutlamalar ve dayanışma hareketleri bunlara örnek olarak verilebilir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları

Aşa­ğı­da in­san­la­rın is­tek ve ih­ti­yaç­la­rıy­la il­gi­li ba­zı cüm­le­ler ve­ril­miş­tir. Cümle­le­ri oku­yu­nuz ve doğ­ru ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na “D”, yan­lış ol­du­ğunu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na ise “Y” yazınız.

Cevaplar :

(Y) 1. İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan daha önemlidir.
(D) 2. İh­ti­yaç­la­r kişilere gö­re de­ği­şik­lik gös­ter­ebilir.
(D) 3. Ki­tap oku­mak, gez­mek, eğ­len­mek isteklerimizden ba­zı­la­rı­dır.
(Y) 4. İsteklerimizi kar­şı­la­ya­maz­sak ya­şa­ya­ma­yız.
(Y) 5. Ayak­ka­bı­mız yır­tıl­dı­ğın­da ye­ni bir ayak­ka­bı al­mak is­tek­tir.
(D) 6. İsteklerin önem sı­ra­sı ki­şi­ye gö­re de­ği­şe­bi­lir.
(Y) 7. İh­ti­yaç­la­rı­mız bir kez karşılandıktan sonra bir daha ortaya çıkmaz.
(D) 8. İh­ti­yaç­la­rı­mı­zı kar­şı­la­ya­maz­sak acı, üzün­tü ve kay­gı du­ya­rız.
(D) 9. Sa­ati­miz var­ken ye­ni bir sa­at al­ma­yı dü­şün­mek is­tek­tir.
(Y) 10. İhtiyaçlarımızın şiddeti her zaman aynıdır.
(Y) 11. Sarı renkli MP3 çalara sahip bir öğrenci aynı tipte beyaz renkli yeni
bir MP3 çalar aldığında fayda-maliyet dengesini sağlamamış olur.

Sesli Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 122-123-124-124-125. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları

https://youtu.be/zIu0eTiKEdA

Our Score

Sohbete katılın

1 yorum

  1. Istediklerimiz Olmazsa da Hayatımıza devam edebiliriz ihtiyaçlarımız olması Hayatımıza devam edemeyiz mesela insanların yemek yeme ihtiyacı barınma ihtiyacı bunları giderme den yaşayamazlar

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir