88
99

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 149-150. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları

s
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 355
Yanıt Sayısı: 1
5 sene önce

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 149-150 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Neler Öğrendiniz Etkinlik Cevapları

NELER ÖĞRENDİNİZ?


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları

A) Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

Cevaplar :

1. İn­san ha­ya­tı­nın de­va­mı için ge­rek­li ve zo­run­lu olan mad­de­lere …İhtiyaç…..de­nir.
2. Ye­me, iç­me, gi­yin­me ve ba­rın­ma ….Temel…….. ih­ti­yaç­la­rı­mız­dan­dır.
3. Ge­lir mik­ta­rı­nı ve el­de­ki pa­ra­nın hangi amaçla kul­la­nı­la­ca­ğı­nı gös­te­ren pla­na
…….Bütçe…………. de­nir.
4. Ai­le büt­çe­mi­ze kat­kı­da bu­lun­mak için ……Tutumlu……… ol­ma­lı­yız.
5. Sa­tın ala­ca­ğı ürün­le­rin be­lir­le­nen stan­dart­la­ra uy­gun ol­ma­sı­na dik­kat eden
kişiye …..Bilinçli…………. tüketici denir.
6.Tü­ke­ti­ci­ler al­dık­la­rı ürün­ler­le il­gi­li so­run­lar için Tüketici Sorunları….Garanti….
He­yet­i­ne baş­vu­rur­lar.
7. Arıcılık insanların …….Beslenme………… ihtiyacının karşılanması amacıyla
ortaya çıkmış bir meslektir.
8. Bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya ….Tasarruf…… denir

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

Cevaplar :

(D) 1. İn­san­lar temel ihtiyaçlarından önce sosyal ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
(Y) 2. Te­mel ih­ti­yaç­lar ki­şi­den ki­şi­ye de­ği­şir.
(D) 3. Ai­le büt­çe­sinde ev ki­ra­sı, mut­fak, elek­trik ve su gi­der­le­ri­ne ön­ce­lik ve­ril­me­li­dir.
(Y) 4. Okullar insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir.
(D) 5. TSE damgası, üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir.
(Y) 6. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir.
(D) 7. İzmit sanayi faaliyetlerinin geliştiği illerimizden biridir.

C) Aşağıda bazı ihtiyaç alanları ve bunlarla ilişkili meslekler verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve ihtiyaçların başındaki kutucuklara ilişkili olduğu mesleğin numarasını yazınız.

Cevap :


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Yayınları Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevaplar :

1. “Tarihî ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde ……………….. dayalı
ekonomik faaliyetler yürütülmektedir.”
Bu cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) hayvancılığa B) sanayiye C) tarıma D) turizme

2. Aşa­ğı­da­ki ata­söz­le­rin­den han­gi­si in­san­la­rı tu­tum­lu ol­ma­ya ve ta­sar­ruf etmek
teş­vik eden bir an­lam ta­şı­maz?
A) Bir elin ne­si var, iki elin se­si var. B) Sak­la sa­ma­nı, ge­lir za­ma­nı.
C) Aya­ğı­nı yor­ga­nı­na gö­re uzat.D) Dam­la­ya dam­la­ya göl olur.

3. Ayça ile an­ne­si mar­ket­te alış­ve­riş ya­pı­yor­lar­dı. An­ne­si raf­tan bir pa­ket ma­karna alın­ca Ayça ona ne­den bu ürü­nü ter­cih et­ti­ği­ni sor­du. An­ne­si “Çün­kü ……………….”
di­ye ce­vap ver­di.
Bi­linç­li bir tü­ke­ti­ci olan Ayça’nın an­ne­si söz­le­ri­ni aşa­ğı­da­ki ifa­de­ler­den han­gi­siyle sür­dür­müş ola­maz?
A) ürü­nün üze­rin­de TSE dam­ga­sı var.
B) ürü­nün tüketim ta­ri­hi­geçmemiş.
C) ürü­nün çok rek­la­mı ya­pı­lı­yor.
D) ürü­nün için­de sağ­lı­ğa za­rar­lı ola­bi­le­cek mad­de­ler bu­lun­mu­yor.

4. Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Hayvancılık – İzmit B) Madencilik – Zonguldak
C) Fındık üreticiliği – Ordu D) Turist rehberliği – Antalya

5. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?
A) Gazete B) Bisküvi C) Cam bardak D) Çelik tencere

6. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si ih­ti­yaç­lar sı­ra­la­ma­sın­da di­ğer­le­rin­den son­ra gel­meli­dir?
A) Ayak­ka­bı B) Ek­mek C) Sa­at  D) Süt

D)Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Sorular :

1. Yeni alınan bir ürünün garanti süresi içinde bozulması hâlinde yapılması gerekenler nelerdir?
2. Aile üyelerinizin bilinçli tüketiciler olduklarını düşünüyor musunuz? Neden?

Cevaplar :

1. Ürünü aldığımız yere götürüp iade etmeliyiz. İş yeri kabul etmez ise Garanti Tüketici heyetine başvuru yapmamız gerekmektedir.
2. Evet düşünüyorum. Ailemle israfa karşı bilinçlilendik ve alışverişlerimizi bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. Ürün alırken son kullanma tarihine, TSE damgasına ve zararlı maddeli ürünlerden uzak durmaya özen gösteririz.

Sesli Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 149-150. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları

Our Score
Ziyaretçi
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 40
5 sene önce
Ürünü aldığımız yere götürüp orada olan yetkililere veririz ürünümüzde ne sorun varsa onları anlatmalıyız ve onlar da bize yardım etmeli Eğer yardım etmezlerse Garanti tüketici heyetine başvuru yapmalıyız
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (7)
  • MODERATÖR (2)