6. Sınıf Din Kültürü Kitabı 27-28-29-30. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Üyelik Zamanı: 1 ay önce
Konu Sayısı: 193
Yanıt Sayısı: 0
3 hafta önce

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 27, 28, 29, 30


1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 27-28-29-30


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 27 Cevapları


A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız.


1. Peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.


Kısa Cevap : “Peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Peygamber; Farsça ‘da “haber taşıyan ve elçi” anlamlarına gelir.

Dinî terim olarak, “Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi”ye denir.

Vahiy; Müslümanlıkta, Kuran ayet ve surelerinin Hazreti Muhammet’ (sav) e indiriliş biçimi.


2. Peygamberlerin ne gibi görevleri vardır? Bilgi veriniz.


Kısa Cevap : “Peygamberlerin ne gibi görevleri vardır? Bilgi veriniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Aşağıdaki ayetlerde belirtildiği gibi peygamberlerin görevleri kendilerine indirilmiş olan vahiyleri insanlara bildirmek, insanları bir olan Allah’ın yoluna davet etmek, emir ve yasaklardan insanları sakındırarak örnek olmaktır.

Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni (insanlara) tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan (Allah’ın) risalet (mesajını) tebliğ etmemiş/vazifeni yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayet etmez. (5/Mâide 67)

► Allah’a itaat edin! Resûl’e itaat edin ve (muhalefet etmekten) sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilin ki Resûlümüzün vazifesi, ancak apaçık bir tebliğdir. (5/Mâide 92)

► Resûl’ün vazifesi yalnızca tebliğdir. Allah, açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. (5/Mâide 99)

► “Size Rabbimin risaletini/mesajlarını iletiyorum ve ben sizin için güvenilir bir nasihatçiyim.” (7/A’râf 68)

► “İçinizden bir adama sizi uyarması için Rabbinizden bir zikir/hatırlatma gelmesine mi şaşırdınız? Hatırlayın! Hani (Allah) sizleri Nuh Kavmi’nden sonra halifeler kılmış ve (boy, pos, güç ve kuvvet vererek) yaratılışta genişlik ihsan etmişti. Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.” (7/A’râf 69)

► Onlardan yüz çevirmiş ve demişti ki: “Ey kavmim! Andolsun ki, size Rabbimin mesajlarını ilettim ve size nasihat ettim. Kâfir bir toplum için nasıl üzülebilirim ki?” (7/A’râf 93)

► “Şayet yüz çevirecek olursanız, kendisiyle gönderildiğim mesajı size ilettim. Rabbim sizin yerinize başka bir topluluğu getirir ve siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki Rabbim, her şeyi gözetleyip koruyandır.” (11/Hûd 57)

► Onlara vadettiğimiz (azabın) bir kısmını sana göstersek veya (hiç göstermeden) seni vefat ettirsek de (fark etmez). Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap görmek de bizim işimizdir. (13/Ra’d 40)

► Şirk koşanlar dediler ki: “Şayet Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız, O’nun dışındaki hiçbir varlığa ibadet etmez ve O’nun belirlediği haramlar dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de aynen böyle yaptılar. Resûllerin apaçık bir tebliğden başka görevi mi var? (16/Nahl 35)
Şayet yüz çevirirlerse sana düşen, ancak apaçık bir tebliğdir. (16/Nahl 82)

► “Şayet yalanlayacak olursanız, hiç şüphesiz sizden önceki kavimler de yalanladı. Resûl’ün vazifesi, ancak apaçık bir tebliğdir.” (29/Ankebût 18)

► O (nebiler ki), Allah’ın mesajlarını (insanlara) tebliğ eder, O’ndan korkar ve Allah’ın dışında hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. (33/Ahzâb 39)

► “Bizim vazifemiz yalnızca apaçık bir tebliğdir.” (36/Yâsîn 17)


3. Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin insanlara ne gibi faydaları olmuştur? Örnekler vererek açıklayınız.


Kısa Cevap :“Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin insanlara ne gibi faydaları olmuştur? Örnekler vererek açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Allah Teala’nın vahiy göndermesi bizlerin gerek dünya gerek ahiret hayatımızı düzenlememiz için çok önemlidir.

Dünya ve ahiret hayatında nasıl bir düzenin olması gerektiği, tevhid inancı, ibadet bilgileri ve toplumsal ilişkilerin nasıl olması gerektiği vahiylerle bizlere bildirilir.

Bu vahiyler sayesinde yaratıcımız olan Allah’ı tanımak, bizlere olan Emir ve yasaklarını bilerek hareket etmek ve Allah’ın rızasını kazanarak dünya ve ahiret saadetini sağlamak vahiy sayesinde olur.


4. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını kısaca özetleyiniz.


Kısa Cevap : “Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını kısaca özetleyiniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Adem Aleyhisselam ilk olarak cennette yaşamış ve imtihan gereği yasak ağaçtan meyve yedikten sonra dünyaya indirilmiştir. Adem Aleyhisselam insanlığın ilk babası ve atasıdır.

Allahu Teala eşi Havva validemizi yaratmış ve onunla evlendirmiştir. Adem aleyhisselam’a secde etmiş fakat şeytan kıskançlığından dolayı secde etmemiş tövbe etmemiş Allah’a isyan etmiştir. Böylece insanın şeytan ile mücadelesi başlamıştır.

Adem aleyhisselam ile Havva annemiz dünyaya inceledikten sonra bir süre ayrı kalmış tövbeleri kabul olunup affedildikten sonra birbirlerine kavuşmuşlardır.

Adem Aleyhisselam ilk defa toprağı işleyen tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişidir.

En çok bilinen çocukları Habil ve Kabil olmasına rağmen birçok çocuğu olmuştur.

Adem Aleyhisselam kendisine suhuf gönderilen peygamberler arasında olur 50 sayfa yani suhuf indirilmiştir.

Vefat etme yaşı ihtilaflı olmakla beraber 930 veya bin sene yaşadığı rivayet edilmiştir.

Rivayetlere göre Adem Aleyhisselam’ın kabri Mekke’de veya Hindistan’da olduğu rivayetleri vardır.

Hz. Havva, Hz. Adem (as)’den yüz yirmi (120) batın çocuk doğurdu.

Âdem Aleyhisselâm; Nevz dağında, oğulları ve oğullarının oğulları, kırk bine doluncaya kadar yaşadı.


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 28 Cevapları


B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara Allah’ın (c.c.) yardımı ve izniyle peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri olağanüstü olaylara ne ad verilir?


A) Vahiy B) Mucize C) Risalet D) Fetanet


2. Aşağıda, peygamberlerin sıfatlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?


A) Sıdk: İş ve davranışlarda doğru olmak.
B) Fetanet: Üstün bir zekâya ve anlayış gücüne sahip olmak.
C) İsmet: Dürüst ve güvenilir olmak.
D) Tebliğ: Allah’tan (c.c.) aldığı vahiyleri, olduğu gibi insanlara tebliğ etmek.


3. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ………………….. yılları arasında, ayet ve sureler hâlinde, parça parça indirilmiştir. Yukarıdaki boşluğa hangi tarihler gelmelidir?


A) 571-610 B) 610-632 C) 622-632 D) 632-663


4. Aşağıdaki ilahi kitap ve peygamber eşleştirmesinden hangisi hatalıdır?


A) Tevrat – Hz. İbrahim (a.s.)
B) Zebur – Hz. Davud (a.s.)
C) İncil – Hz. İsa (a.s.)
D) Kur’an-ı Kerim – Hz. Muhammed (s.a.v.)


5. “Sizin en ……………. Kur’an’ı ……………. ve öğreteninizdir.” Buhârî, Fedâilü’l – Kur’an, 21.

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir?


A) üstününüz – anlatan
B) akıllınız – ezberleyen
C) hayırlınız – öğrenen
D) faziletliniz – süsleyen


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 29 Cevapları


C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, yay ayraç içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız


(doğru, güzel, risalet, iyiye, okurken, erdemli, vahiy, insanlığın, 114, anlamaya, 6666)


 • Peygamberlik kavramı, İslam kültüründe nübüvvet ya da risalet kavramlarıyla ifade edilir.
 • Peygamberler, getirdiği vahiylerle insanlara doğru yolu göstermiş, onları iyiye ve güzele yönlendirmiştir.
 • Peygamberler güzel ahlakları ve erdemli davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır.
 • Kur’an-ı Kerim’de 6666 ayet ve 114 sure yer almaktadır.
 • Kur’an-ı Kerim’i okumaya ve anlamaya önem vermeliyiz.
 • Hz. Âdem (a.s.) tüm insanlığın atasıdır.
 • Atalarımız Kur’an-ı Kerim’i okurken ve taşırken belden yukarıda tutmaya özen göstermişlerdir.

Ç. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem (a.s.) ile eşi Hz. Havva’yı ilk olarak dünyada yaratmıştır.
 2. ( Doğru ) Tevrat, Zebur ve İncil adlı ilahi kitaplar, insanlar tarafından değişikliğe uğratıldığından, Allah’tan (c.c.) geldiği şekliyle günümüze kadar ulaşamamıştır.
 3. ( Doğru )  Kunut duaları, vitir namazının üçüncü rekâtında okunur.
 4. ( Yanlış ) Peygamberlerin güvenilir olma sıfatına tebliğ adı verilir.

D. Kunut dualarında eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız.


Cevap :
Allâhümme innâ nestefnüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minübike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnf aleykel hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfüruk Ve nahleu ve netrukü men yefcürük. Allâhümme iyyâke na’büdü Nercû ve nescüdü ve nahşâ ve leke nüsallî rahmeteke ve ileyke nesâ ve nahfid azâbek İnne azâbeke bilküffâri mülhık.


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 30 Cevapları


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


SOLDAN SAĞA
1. Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini insanlara bildirmekle görevlendirdiği kimse.
2. Allah’ın (c.c.) peygamberlere gönderdiği vahiylerin yer aldığı kitap.
3. Yüce Allah’ın (c.c.) Hz. Musa’ya (a.s.) indirdiği ilahi kitap.
4. Peygamberlerin Yüce Allah’tan (c.c.) aldıkları vahiyleri insanlara bildirmeleri.
5. Peygamberlerin, kendilerine inanmayanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah’ın (c.c.) izniyle gösterdikleri olağanüstü olaylar.
6. Yüce Allah’ın (c.c.) tüm insanlara gönderdiği son peygamber.
7. Yüce Allah’ın (c.c.) bazı peygamberlere gönderdiği sayfa sayısı az olan kitapçıklara verilen ad.
8. Peygamberlerin günahtan uzak olduklarını ifade eden sıfatları.
9. Vitir namazının son rekâtında, Fâtiha ve ek sureden sonra okunan dua.


YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Peygamberlerin güvenilir kişiler olduğu anlamına gelen sıfatları.
2. Son ilahi kitap.
3. Allah’ın (c.c.), peygamberler aracılığıyla insanlara nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzı.
4. Hz. İsa’ya (a.s.) indirilen ilahi kitap.
5. Peygamberlik anlamına gelen ifade.
6. Peygamberlerin üstün bir zekâya sahip olduğu anlamına gelen sıfatları.


“6. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 27-28-29-30 Cevapları FCM Yayıncılık” 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA
Konuya Bir Cevap Yazın

Sizden Gelenler
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
 • ADMINISTRATOR (7)
 • MODERATÖR (2)